Forsæt til indhold
Logo
Baglandsarealer L1050973 Web

Udvidelse af havnearealer

i 2022

Flere kajnære arealer til godshåndtering

De seneste års voksende godsaktivitet på Thyborøn Havn og et ønske om at understøtte udviklingen i retning af øget godstransport ad søvejen for en reduktion af lastbiltransport og dermed i udledningen af CO2, har dannet basis for at endnu en havneudvidelse er nært forestående og tager form i Thyborøn netop nu.

Godsaktiviteten på Thyborøn Havn har udviklet sig siden 1990´erne og har siden 2015 oplevet en kraftig vækst. Havnen har ligget stabilt på mere end 1,7 mio. tons gods pr år de seneste fem årsregnskaber og var tæt på at slå rekorden fra 2017 med over 1,76 mio. tons gods sidste år. Som udviklingen er gået, så er gods og fiskeri i dag ved at udgøre to lige store dele af havnens omsætning, og havnen er på vej til en position blandt de ti største godshavne i Danmark.

Hele tre godsterminaler

I dag er hele tre godsområder i fuld drift på havnen i Thyborøn. Et første område lige indenfor indsejlingen, ved Langholmkaj, med kajnære pakhuse til oplagring af bulkgods, løst såvel som i big bags. Det næste er et specifikt og kundetilpasset havneanlæg med bulkgodsterminal bestående af 100 000 m2 areal til sortering og håndtering af sand og grus og et dertilhørende kajanlæg til indskibning af råstoffer og udskibning af færdigvarer til byggebranchen. Det sidste men ikke det mindste er et projektgodskajanlæg med en bæreevne på 23 tons per kvadratmeter til det helt tunge gods og et dertilhørende baglandsareal på 150 000 m2 fx til midlertidig oplagring af både vindmøllefundamenter og -hovedkomponenter før udskibning eller installation i Nordsøen. Alle ovennævnte kajanlæg har 9 m vanddybde, projektkajanlægget har sågar 10 m vanddybde i dag.

Betragtelige investeringer

Siden Thyborøn Havn blev en kommunal selvstyrehavn tilbage i 2001 har udviklingen taget fart. Der er investeret i alt 565 millioner kroner i havnefaciliteter siden dengang. De næste to til tre år forventes en yderligere investering på 134 millioner kroner hovedsageligt i øget vanddybde til de ti meter og elleve meter i indsejlingen i Thyborøn Kanal og ny havneterminal i Sydhavnen til godsaktiviteter.

Seneste års udvikling

Thyborøn Havn har de seneste fem år udviklet ny havneinfrastruktur til den maritime servicesektor i form af havnebassin til vestkystens største flydedok, øget kajkapacitet og nyt havnebassin til nybygninger. Der er ligeledes udviklet nye faciliteter til offshore- og shippingbranchen i form af sværgodskaj og projektgodsanlæg. Og sidste år blev nye førsteklasses lossekajfaciliteter til pelagisk- og industrifiskeri idriftsat sammen med udvidet kajkapacitet til hollandske og belgiske transitfiskere indenfor konsumfiskeri.

Investering i godsaktivitet

I det nye havneudvidelsesprojekt er der denne gang 100 % fokus på godssegmentet. Der er projekteret et nyt 220 m langt kajanlæg og et dertilhørende baglandsareal på 170 000 nye m2 syd for havnen, som vil blive skabt af en nyttiggørelse af materialet fra uddybningen af Thyborøn Kanal, som er tæt på at blive igangsat og forventes at stå færdigt i 2022.

Stigende efterspørgsel

Thyborøn Havn har de seneste år oplevet en stigende interesse fra virksomheder, der har samhandel med Norge, Tyskland, Skotland, England, Holland, Belgien, Grønland, Island og Færøerne og som kan se mulighederne i oplagring af gods på den danske nordsøkyst. Det kunne fx være for midlertidig oplagring af bulkgods før samlet udskibning eller et ønske om at have et kajnært bufferlager til levering til kunder i andre danske regioner og vores nabolande rundt om Nordsøen. Den nærtforestående havneudvidelse åbner et stort potentiale for denne type aktiviteter.

Nye transportruter

Det kan i mange sammenhænge give mening at nytænke transportruterne og sejle ind til og ud fra Danmark vestfra, hvilket måske er årsagen til den stigende interesse for Thyborøn. Det giver et potentiale for dels at undgå trafikprop på et belastet vejnet i Østjylland, broafgift til Sjælland og slippe for afgiften i Kieler Kanalen for gods til og fra Hamborg.
Med både den nye motorvej nord for Holstebro, en god kajnær hovedvejsforbindelse uden overbelastning, havnens besejling i al slags vejr og en nem adgang til produktions Danmark, åbnes der nye solide muligheder for bulkgodsbranchen i de kommende år på Thyborøn Havn.

Potentiale for godssegmentet

Det nye havneareal vil give plads til etablering af nye godsterminaler og pakhuse til oplagring af bulkgods og derudover give flere virksomheder muligheden for at etablere sig på en både kajnær og hovedvejnær lokation ud til Nordsøen. Thyborøn Havn udvides væk fra bymidten, parallelt med hovedvejen, der er derfor aldrig mere end max 500 m fra kaj til hovedvej.

En fornøjelse at give muligheder

Det er altid en stor glæde at kunne støtte op omkring vores kunders behov. Vi er meget glade for at have muligheden for at støtte godt op om gods-, logistik-, og shippingbranchen med dette projekt. Som i alle henseender arbejder vi også her for at give branchen nogle rigtigt gode og hensigtsmæssige arbejdsforhold. At vi har mulighed for at støtte op om nytænkning for at sikre et flydende transportflow med undgåelsen af et belastet vejnet og fremme en mere bæredygtig transport via skibsfart, det er vi helt specielt glade for. Den udvikling vil vi som havn meget gerne støtte op om og investere i.

Det nye kajanlæg til godsaktiviteter forventes idriftsat i 2022, hvor også baglandsarealet vil være klart til indflytning af logistikanlæg.

Dredging Image5 Web
Dredging Image0 Web
Port Expansion 7434 Web
Port Expansion 7438 Web
Port Expansion 7466 Web
Port Expansion 7473 Web
Port Expansion 7493 Web
Video_1_Quayside_Expansion_2021
afspil video
Første syn af nye havnearealer
170 000 nye kvadratmeter til godslogistik under konstruktion.
Indpumpning af materiale fra uddybning
afspil video
Uddybning af sejlrende og udvidelse af havneareal
Nye havnearealer bliver til ved nyttiggørelsen af materialet fra uddybningen af indsejlingen til Thyborøn Havn i Thyborøn Kanal.

Se mere om godsaktiviteterne på Thyborøn Havn

Publiceret d. 14. april 2021