Forsæt til indhold
Logo
History B14260 Thyboronport Web

Thyborøn Havns historie

 • 1914 Thyborøn Havn
 • 1924 Fiskeauktion
 • 1932 Maritim service
 • 1954 Industrifiskeri
 • 1965 Ydre moler
 • 1968 Industrifiskeri II
 • 1993 Maritim service II
 • 1996 Bulk gods
 • 2001 Kommunal selvstyrehavn

 • 2004 Fiskeauktion II
 • 2016 Flydedok
 • 2017 Offshore installation
 • 2018 Offshore O&M
 • 2022 Den store havneudvidelse

Forhistorie

1825 - Gennembruddet af Agger Tange skete under en storm - og vandet i Limfjorden ændredes fra ferskvand til saltvand. Al fisk i Fjorden dør pga. det saltholdige vand, der med gennembruddet i Agger Tange løb ind i fjorden. Det var en katastrofe for lokalbefolkningen, der levede under kummerlige vilkår og supplerede landbrugshøsten ved at fange ferskvandsfisk i Limfjorden.

1914 Thyborøn Havn

Efter mange års ihærdighed og fælles indsats lykkedes det endelig at få en havn i Thyborøn.

Havnebyggeriet, der blev vedtaget i loven den 29. maj 1914 blev mere eller mindre forsinket af 1. verdenskrig, med dyrtid, mangel på både arbejdskraft og materialer. Men havnen stod klar til at blive taget i brug den 1. august 1917.

Havneadministration
Thyborøn Havn var fra starten administreret af Vandbygningsvæsenet (VBV), frem til 1973 hvor vandbygningsvæsenet blev nedlagt, og havnen overgik til Statshavn under Statshavneadministrationen i Esbjerg. Det forblev den helt frem til 2001, hvor en ny tid begyndte for Thyborøn Havn.

Unikt samarbejde mellem ildsjæle.
-

Historisk DNA


Denne tidlige erfaring med at store ting kan lade sig gøre ved vedholdenhed og fælles kamp har skabt et unikt samarbejde i Thyborøn, som den dag i dag er fuldstændig intakt. Thyborøns unikke DNA er skabt af historien.

Ildsjæle
Thyborøn er det sted i Danmark, der ligger geografisk længst væk fra København. Her er det iværksætteri, vedholdenhed og samarbejde, der får tingene til at blomstre.

På daværende tidspunkt vidste man ikke med sikkerhed, om der kunne anlægges en havn ved Nordsøen. Thyborøn Havn var den første vestkysthavn efter Esbjerg.

I fælles kamp for en havn
Fiskerne stod sammen og kæmpede en fælles kamp for at få en havn hjemme, og det var klart takket være deres vedholdenhed og ihærdighed, at Thyborøn fik en havn.

Fiskeri fra begyndelsen

Hovedårsagerne til at det lykkedes fiskerne at få anlagt en havn ved Thyborøn Kanal, var fiskernes flittige vedholdenhed, den rivende udvikling, som fiskeriet havde, og den strukturændring til søgående fiskeri, der netop så ud til at være gået speciel hurtig ved Harboøre, som følge af besejlingsforholdene ved Thyborøn Kanal.

Havnen udviklede fiskeriet
Havnens etablering betød, at fiskerne nu kunne benytte større kuttere, som ikke ville kunne være blevet slæbt op på stranden.

De større kuttere bevirkede, at det søgående fiskeri med motorkuttere nu blev dominerende.

Fiskerierhvervet blev langsomt et fuldtidserhverv.

1920´erne - Maritim service

Den maritime servicesektor voksede frem på Thyborøn Havn samtidigt med fiskeriet og har fulgt fiskeriet hele vejen fra start til i dag. Der er en meget lang tradition for maritim service på Thyborøn Havn.

Allerede i 1926 anmodede to skibstømrere fra Frederikshavn om, at der måtte blive bygget en bedding til skibsreparation i Thyborøn pga. det store antal kuttere, der benyttede havnen.

1932 – Bedding
Havnen fik en beddingsplads til skibsreparation i 1932 efter utallige opfordringer fra både fiskere og håndværkere. Nu var det betydeligt lettere at trække fiskekutterne op på land for reparation og bundmaling.

Kompetencer udvikles
Vedligeholdelse og reparation af både fiskefartøjer og fiskegrej havde helt fra starten stor betydning. I takt med at fartøjerne blev større og mere og mere tekniske blev både faciliteterne og kompetencerne dertil også større og stadigt mere teknologiske i den maritime servicesektor.

Thyborøn har altid været kendetegnet af en stærk iværksætterkultur, det gælder hele vejen rundt på havnen. Dygtige håndværkere og kompetente teknikere har gjort en forskel helt fra begyndelsen.

Bunkering
Olieforbruget på havnen voksede i takt med fiskeflåden. Allerede i 1931 kom den første tankbåd og det første tankanlæg til Thyborøn Havn. Det erstattede de mange små olietønder, der indtil da var blevet brugt til at forsyne kutterne med brændstof.

Den dag i dag sejler de små bunkerbåde rundt og påfylder brændstof på fartøjerne i Thyborøn Havn. De drives af virksomheden Malik Energy A/S, tidligere Nordic Marine Oil A/S.

Se mere om den maritime service historie

1950´erne - Gods

Kemikalie virksomheden Cheminova etableredes først i 1950´erne på Rønland syd for Thyborøn Havn. Det skulle senere hen vise sig at åbne op for en ny aktivitet på Thyborøn Havn - godsaktiviteten.

Olieindustrien havde allerede i 1963 etableret et første tankanlæg på Thyborøn Havn til forsyning af fartøjer med brændstof levering med bunkerbåde.

Der er stadig olietanke på samme område den dag i dag.

I 1996 flyttede virksomheden Vejlby Grusleje ind på Thyborøn Havn. Det var oprindeligt en landbaseret virksomhed, men i sin søgen efter nye indvindingsområder for grus havde Erik Abildtrup fundet gode forekomster af i Nordsøen på jyske rev, 25 - 30 sømil nordvest for Thyborøn. Derfor søgte han efter et egnet areal til sortering af sten og grus, og Thyborøns beliggenhed tæt på råstofudvindingsområderne på havet, gjorde havnen til et oplagt hjemsted for kommende aktiviteter. Det blev starten på godsaktiviteten i Thyborøn.

I august 1996 var sandsugeren Botnia på havet ved Jyske Rev for at foretage målinger, og fartøjet landede efterfølgende en 550 m3 prøvelast af grus hentet op derfra. Vejlby Grusleje vurderede, at der var tale om en meget høj kvalitet af natursten, og virksomheden fik i de følgende uger og måneder landet flere laster fra Jyske Rev. Da der nu var sikkerhed for, at råmaterialerne var i orden, skiftede Vejlby Grusleje navn til Thyborøn NordsøRal, og man lod havnen forstå, at man fremover forventede et betragteligt øget behov for arealer til grusaktiviteter.

Imens fik havnen en anden henvendelse af samme karakter, idet Kroghs Stensiloer A/S fra Fjerritslev ansøgte om leje af et areal med henblik på import af knuste brudsten til videreforarbejdning af materialer til betonfremstilling, vejbyggeri m. med udgangspunkt i en forventet import af op til 75 000 tons sten årligt. I 1997 installerede også Kroghs sig på Thyborøn Havn. Begge virksomheder har deres største aktivitet på Thyborøn Havn den dag i dag, og godsmængden har udviklet sit støt lige siden.

2010´erne - Offshore

I 2012 blev den første testvindmølle installeret på Thyborøn Havn, hvor virksomheden Envision Energy opstillede den berømte 2-vingede tyfon testvindmølle, der var at se på havnen indtil 2019. På dette tidspunkt var den nye vindmølleteknologi testet færdig. Industriens første superledende generator blev testet på samme vindmølle i 2018.

Thyborøn Havn ligger ideelt for havvindmølleparker i både Nissum Bredning og Nordsøen, og her er der en helt særlig middelvind.

Med indvielsen af de nye sværgodskajfaciliteterne i 2016, stod havnen klar i god tid til at løfte de nye offshore aktiviteter, som de nye havvindmølleparker i Nordsøen, Vesterhav Nord/Syd, Thor og verdens første Energiø, forventes at bringe.

Med installationen af havvindmølleparken Nissum Bredning i 2017 flyttede en ny kundetype ind. Hele installationen blev foretaget fra Thyborøn Havn både havbundsundersøgelser, fundamenter, TP´er, vindmøller og søkabler blev installeret fra Thyborøn Havn. Også driften og vedligeholdelsen (O&M) har været kørt fra Thyborøn Havn lige siden.

Projektkajfaciliteterne i Thyborøn giver offshore branchen unikke arbejdsforhold med sikre besejlingsforhold i al slags vejr, masser af plads til håndtering af hovedkomponenter og arbejdsro i et dedikeret projektområde på havnen.

2020´erne - Den store havneudvidelse

I starten af 2020´erne stod havnen fuldt renoveret. Der var etableret nye lossekajfaciliteter til industrifiskerne, med høj kapacitet og nem adgang til service og forsyningsstoffer.

Det gamle havnebassin Vestre Inderhavn var renoveret til et nyt havnebassin til nybygninger og maritim service.

Også fiskeauktionen, der havde udviklet sig til en online fiskeauktion med kunder i hele EU var helt up to date med en kapacitet, der blev fordoblet i 2017.

På konsumkaj var der helt unikke arbejdsforhold for både danske og internationale konsumfiskere med hygiejniske vandhydranter og dertilhørende slangeoprullere.

Hele midterhavnen var således totalt renoveret og alle havnens kundesegmenter havde helt unikke arbejdsforhold og har det fortsat den dag i dag.

ISO-certificeret
Thyborøn Havn blev ISO-certificeret indenfor både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i 2020. Havnen trådte hermed ind i en helt ny liga og kunne støtte godt op om storkunder i alle havnens segmenter på både miljørigtig og kvalitetssikret vis. - Og havde med ISO-certificering fået det bevist.

Den store havneudvidelse
Med uddybningen af indsejlingen til havnen i Thyborøn Kanal i 2021 gennemfører Thyborøn Havn sin største havneudvidelse nogensinde.

Den nye vanddybde på 10 meter var blevet en nødvendighed for at følge med fartøjernes voksende størrelse indenfor både industrifiskeriet, godsbranchen og offshore vindenergi industrien, og havnen havde i mere end 10 år arbejdet ihærdigt på at nå dette mål.

Materialet fra uddybningen blev nyttiggjort til udvidelse af havnearealerne i Sydhavnen med 150 000 nye kvadratmeter. 570 000 m3 sand blev til nyt land.

De nye havnearealer i Sydhavnen blev anlagt for at kunne støtte godt op om godsbranchens stigende interesse for Thyborøn Havn og for at kunne tilbyde søral virksomhederne mulighed for udvidelse af deres arealer til håndtering og sortering af grus.

Timeline