Forsæt til indhold
Logo

Thyborøn Havns politik for behandling af persondata

Thyborøn Havn indsamler persondata i forbindelse med den almindelige forretning, dvs. når du har forretning med havnen, når du kommunikerer med havnen på f.eks. mail, og når du f.eks. bruger vores hjemmeside.

Indsamling og behandling af oplysninger sker altid efter gældende regler for håndtering af persondata (Persondataloven)

Korrekt håndtering af persondata er vigtig for Thyborøn Havn for at sikre, at data kun anvendes til det formål, som de er indsamlet til og, at der er den fornødne hjemmel i lovgivningen til indsamling og behandling af data. Derfor er der også truffet de nødvendige organisatoriske og tekniske foranstaltninger til at sikre, at de personoplysninger, som havnen indsamler og behandler, er opdaterede, opbevares sikkert i vore systemer og kun anvendes til det formål, de er indsamlet til og, at de kun anvendes af medarbejdere med funktioner, hvor det er nødvendigt at behandle de indsamlede data.

1. Dataansvarlig

Thyborøn Havn er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler i den almindelige forretning og i kommunikationen med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre, som har kontakt og/eller kommunikation med Thyborøn Havn.

Kontaktoplysningerne i forhold hertil er:
Thyborøn Havn
Tankskibsvej 4
7680 Thyborøn
CVR: 25800370
Mail: adm@thyboronport.dk
Tlf: +45 96 90 03 10

2. Persondatarådgiver (DPO)

Thyborøn Havn skal som kommunal selvstyrehavn udpege en persondatarådgiver, hvortil der også kan rettes henvendelse med forhold omkring Thyborøn Havns håndtering af persondata. Havnen har indgået aftale gennem Danske Havne om, at havnens DPO er:

Advokat Lise Moth Timm
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Dalgasgade 21, 2.
7400 Herning
E-mail: lmt@kirklarsen.dk
Tlf: +45 70 22 66 60

3. Behandling af personoplysninger på Thyborøn Havn

I det følgende gennemgås kort de personoplysninger, som Thyborøn Havn indsamler og behandler. Beskrivelsen er forsøgt holdt kort af hensyn til overskueligheden.

3.1 Cookies på hjemmesiden

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

Cookies er vigtige for os, for de hjælper til at gøre vores online-tjenester lettere at bruge, til at følge med i hvordan vores website bruges og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig. For at gøre det lettere for dig at overskue den måde hjemmesiden bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies i nogle letforståelige kategorier. Man kan se hver kategori og hver cookie i Cookiedeklarationen.

Oplysningerne i Cookiedeklarationen er givet på en åben og gennemsigtig måde, så du tydeligt kan se, hvordan cookies bruges til at gøre dit besøg på websitet bedre, og så du kan træffe et informeret valg om at tillade deres anvendelse.

Hvis du alligevel ønsker at styre eller fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser. Vær opmærksom på at det kan påvirke funktionaliteten af et website, hvis du fravælger cookies. Mange af deinteraktive funktioner, som websitet tilbyder, er afhængige af cookies og blokering eller sletning af cookies kan forhindre de funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed.

Forskellige webbrowsere kan bruge forskellige metoder til håndtering af cookies. Følg vejledningen fra webbrowseren producenterne nedenfor for at konfigurere dine browser-indstillinger.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox

Cookiedeklarationen opdateres hver måned af Cookie Information. Hvis du har nogen spørgsmål, så skriv til info@cookieinformation.com.

3.2 Almindelige kundeoplysninger som et led i driften af Thyborøn Havn

Thyborøn Havn driver almindelig havnevirksomhed og har som udgangspunkt, at alle forretninger er rettet mod andre virksomheder. Vi har som udgangspunkt ikke forretning med privatpersoner.

I forbindelse med vores almindelige forretning (skibsanløb, håndtering af varer over kaj, landinger af fisk, areal- og lokaleudlejning, leverancer fra leverandører m.v.) indsamles oplysninger til vores debitor- og kreditorregister. Der vil som udgangspunkt blive indsamlet almindelige virksomhedsoplysninger, ligesom der kan være knyttet navn på kontaktpersoner hertil. Oplysningerne opbevares og vedligeholdes i vores CRM-system og i vores Økonomisystem. De personoplysninger, der indsamles i denne sammenhæng, vil typisk være:

Navn på kontaktperson i virksomheden
Kontaktpersonens virksomhedsmail
Kontaktpersonens virksomhedstelefonnummer

Thyborøn Havn vil som udgangspunkt ikke indsamle og opbevare privatadresse eller andre private kontaktoplysninger på debitorer eller kreditorer.

Data opbevares i henhold til regnskabslovens regler for opbevaring af regnskabsmateriale og bilag hertil og slettes normalt efter fem år, hvis oplysningerne på dette tidspunkt ikke længere er relevante for havnen.

3.3 Oplysninger i specielle systemer på havnen

Thyborøn Havn har en række automatiserede systemer, som kunder selv betjener, eller som er sat op af hensyn til sikkerhed og overvågning af havnen herunder ISPS-sikring af fragtskibe.

Disse systemer indsamler i visse tilfælde personhenførbare oplysninger, som havnen gemmer af enten af hensyn til dokumentation eller til brug for efterfølgende fakturering. Disse forhold gennemgås i det følgende:

3.3.1 Levering af strøm fra kajstandere på Thyborøn Havn

Systemet til levering af landstrøm til skibe i Thyborøn Havn er automatiseret. For at åbne for strøm skal kunden identificere sig i form af anvendelse af specielt udleveret nøglebrik eller ved opringning fra mobiltelefon, som er registreret i vores system.

I forbindelse med registrering af telefonnummer er der samtidig registreret, hvilket firma telefonnummeret tilhører, og som skal have faktura for strømforbruget. Der kan være tilknyttet navn på den kontaktperson i virksomheden, som har adgang til at benytte den pågældende telefon.

Udover registrering af, hvilket telefonnummer, der har åbnet for brug af el på en given stander, registreres ligeledes tidspunkt for tilkobling og frakobling samt forbrug af el i den indkoblede periode. Disse opbevares i særskilt system og benyttes til fakturering af forbrug.

Der er for brikløsningen udelukkende anført virksomhedsoplysninger, briknummer, til- og frakoblingstidspunkt samt forbrug.

Data benyttes udelukkende til fakturering. Personhenførbare oplysninger såsom navn og telefonnummer kan udleveres til debitorvirksomheden på anmodning herom.

Systemet kan kun tilgås fra udvalgte medarbejdere på havnen via passwordsikret adgang. Data opbevares i henhold til regnskabslovens regler for opbevaring af regnskabsmateriale og bilag hertil.

3.3.2 Åbning af porte til ISPS-området

Thyborøn Havn har en række kajfaciliteter, der er underlagt ISPS-sikring. Det gælder alle kajarealer til håndtering af fragtskibe og andre fartøjer, der er underlagt ISPS-krav. ISPS-reglerne foreskriver, at der skal være effektiv adgangskontrol til ISPS-områder, når de er aktive.

For at sikre dette, vil der være automatiske porte, som af brugere med adgang til området kan åbne ved opkald fra mobiltelefon. Da kontrollen skal være personhenførbar adgangskontrol, så vil telefonnummer være tilknyttet navn på den person, der har adgang til området.

Der kan ikke gives adgang til et ISPS-sikret område uden kontrol af personadgangen.

Derfor logges alle åbninger og lukninger af porte til lukkede områder i specialsystem. Det gælder for alle ISPS-kajer på havnen samt indkørslen til Sydhavnen.

Oplysninger fra systemet udleveres aldrig til tredjemand uden samtykke. Oplysninger kan dog udleveres til myndigheder på begrundet anmodning herom med henvisning til hjemlen for anmodningen.

Alle områder, hvor der logge adgangskontrol, vil være skiltet med ISPS-overvågning.

Systemet kan kun tilgås fra udvalgte medarbejdere på havnen via passwordsikret adgang.

3.3.3 Kameraovervågning

Det meste af Thyborøn Havn er af hensyn til sikkerhed, kriminalitetsforebyggelse og ISPS-sikring af havnen kameraovervåget.

Overvågningen logges i en 30 dags sløjfe, hvorefter optagelserne automatisk slettes, med mindre særlige hændelser på havnen taler for at gemme optagelsen til efterfølgende dokumentation (tyveri, hærværk, ulykker el.l.)

Udover relevant personale på havnen, så har politiet adgang til Thyborøn Havns kameraovervågning.

Optagelser fra kameraovervågningen udleveres aldrig til tredjemand uden samtykke på de personer, der er umiddelbart identificerbare på optagelsen.

Der er skiltet ved indkørsel til havnen for alle områder, der er omfattet af kameraovervågningen – d.v.s. ved alle indkørselsveje til havnen.

4. Sikkerhed og videregivelse af personoplysninger

Thyborøn Havn behandler alle personoplysninger fortroligt og i systemer, der er sikret mod ulovlig indtrængen eller misbrug, ligesom data sikres med daglige backup. Alle data opbevares i dag i IT-systemer.

Udover, at havnen har adgang til data, så har vi en række leverandører, som behandler data eller vedligeholder IT-systemerne for os. Vi har indgået databehandleraftaler med alle firmaer, som sikrer fortroligheden og sikkerheden for de persondata, som havnen har indsamlet og behandler.

Persondata videregives som udgangspunkt aldrig til tredjemand uden udtrykkeligt samtykke fra den person, som data omhandler, medmindre andet er specifikt beskrevet i de enkelte afsnit ovenfor.

Havnen udleverer dog data til andre myndigheder såsom politi, skat og toldvæsen på anmodning forudsat, at anmodningen henviser til hjemlen for, at de pågældende myndigheder kan anmode om at få data udleveret. I sådanne tilfælde vil der som udgangspunkt ikke blive indhentet forudgående samtykke til udleveringen.

5. Dine rettigheder i forhold til registrering og behandling af persondata

Der er en række rettigheder, som den enkelte har i forhold til Thyborøn Havns indsamling og behandling af persondata. Dine rettigheder beskrives kort nedenfor, og du er altid velkommen til at kontakte Thyborøn Havn enten telefonisk eller via mail, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvorfor vi behandler dem og hvor længe vi opbevarer dem. En anmodning herom skal rettes til os men behøver ikke at være begrundet.

Hvis havnen behandler urigtige oplysninger, så har du ret til at anmode om at få dem rettet, så de behandlede oplysninger er korrekte.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan anmodning, vil vi vurdere, om vi skal begrænse eller stoppe behandlingen af disse oplysninger. Vi vil vurdere dette ud fra, om det er afgørende for vores forretninger med dig, at vi fortsat kan behandle oplysningerne og, om vi gør det på lovligt grundlag.

Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og læsbart digitalt format, så du kan videregive den til andre dataansvarlige.

Endelig har du, hvis du har afgivet samtykke til os om behandling af personoplysninger, altid ret til at tilbagekalde dette. Vi stopper derefter med at behandle de personoplysninger, som samtykket omhandler, hvis der ikke findes anden lovhjemmel til fortsat behandling.

6. Klagevejledning til Datatilsynet

Hvis du har indsigelser mod behandling dine personoplysninger, så kan du kontakte os. Du har dog altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af dine personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.